Przedmiot regulacji

Niniejsza polityka prywatności ustanawia zasady przetwarzania przez Santosza-Masaże Aneta Kochel w Serwisie internetowym funkcjonującym pod adresem https://www.sanosza-masaze.pl informacji na temat Użytkowników, w tym danych osobowych Użytkowników oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.  

 • 2

Definicje

 1. Ilekroć mowa o:
  1. Administratorze – oznacza to administratora danych osobowych, tj. podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników; 
  2. Operatorze  – oznacza to podmiot administrujący Serwisem internetowym;
  3. Serwisie – oznacza to stronę internetową funkcjonującą pod adresem https://www.agarybak.com;
  4. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treściami prezentowanymi w Serwisie;
  5. stronie trzeciej – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż Użytkownik, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora – mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników; 
  6. hostingu – oznacza to usługę udostępniania przez dostawcę usług internetowych miejsca na serwerach i zasobów serwerowni (hardware) w celu zapewnienia Użytkownikom stałego, nieograniczonego czasowo dostępu do Serwisu; 
  7. serwerze hostingowym – oznacza to komputer (hardware), na którym przechowywane są pliki Serwisu udostępniane Użytkownikom; 
  8. plikach cookies – oznacza to zapisywane i przechowywane na komputerach Użytkowników niewielkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzany przez Użytkowników Serwis. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
  9. adresie IP – oznacza to indywidualny numer przyporządkowany urządzeniom podłączonym do sieci umożliwiający przesyłanie danych oraz prawidłową komunikację pomiędzy Użytkownikami sieci; 
  10. RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
  11. danych osobowych – oznacza to wszelkie informacje o Użytkowniku, za pomocą których można dokonać jego identyfikacji w sposób pośredni lub bezpośredni. Należą do nich w szczególności: 
 2. imię i nazwisko; 
 3. numer identyfikacyjny;
 4. dane o lokalizacji;
 5. identyfikator internetowy;
 6. jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.  
 7. przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 
 8. urządzeniach końcowych – oznacza to urządzenia telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci. W szczególności należą do nich komputery, telefony oraz tablety;
 • 3

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka ustanawia zasady przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem URL: https://www.santosza-masaze.pl
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Santosza-Masaże Aneta Kochel; ul. Pniowiecka 29, 42-690 Mikołeska
 3. Operator jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych za uprzednio wyrażoną przez Użytkownika zgodą.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych stron internetowych, do których odnośniki udostępniane są w Serwisie. Zalecane jest, aby po przejściu na inną stronę Użytkownik zapoznał się z obowiązującą na niej polityką prywatności. 
 5. Administrator nie wyznacza Inspektora Ochrony Danych. 
 6. Adresem kontaktowym poczty elektronicznej Operatora jest aneta@santosza-masaze.pl
 7. Serwis jest hostowany na serwerach hostingowych operatora Topago Group sp. z.o.o. ul. Górnicza 1, 42-610 Miasteczko Śląskie

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych 

 1. Serwis przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników: 
 2. imię i nazwisko;
 3. nazwa Użytkownika;
 4. numer kontaktowy; 
 5. adres e-mail;
 6. adres IP; 
 7. treść wiadomości kontaktowej; 
 8. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów: 
 9. zarządzania Serwisem;
 10. prowadzenia newslettera; 
 11. obsługi zapytań kierowanych za pomocą udostępnianego w Serwisie formularza kontaktowego;
 12. prezentacji oferty Santosza-Masaże Aneta Kochel lub informacji związanych z Santosza-Masaże Aneta Kochel;
 13. zamieszczania opinii Użytkowników; 
 14. dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika;
 15. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych. 
 16. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych Użytkowników oraz ich przetwarzania poprzez: 
 17. wprowadzanie do systemów informatycznych Operatora Serwisu danych osobowych Użytkowników dobrowolnie dostarczanych przez nich w formularzach kontaktowych udostępnianych w Serwisie; 
 18. zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies.  
 • 5

Pozyskiwanie i przetwarzanie pozostałych danych

 1. Poza danymi wymienionymi w §4 pkt 1 Serwis przetwarza także następujące rodzaje danych: 
 2. czas nadejścia zapytania; 
 3. pierwszy wiersz żądania http;
 4. kod odpowiedzi http;
 5. liczba wysyłanych przez serwer danych;
 6. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 7. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika;
 8. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.  
 9. Dane wymienione w punkcie poprzedzającym nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.
 10. Dane wymienione w pkt 1 przetwarzane są dla celów określonych w §4 pkt 2. 
 • 6

Wybrane metody ochrony danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe przekazywane Operatorowi Serwisu przez Użytkowników podlegają szczególnej ochronie. 
 2. Operator zapewnia ochronę danych osobowych w szczególności poprzez:
 3. szyfrowanie danych osobowych Użytkowników oraz danych logowania na poziomie transmisji przy użyciu certyfikatu SSL; 
 4. okresową zmianę haseł administracyjnych Operatora;
 5. regularne wykonywanie kopii zapasowych przetwarzanych danych;
 6. regularną aktualizację oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych, w szczególności regularną aktualizację komponentów programistycznych; 
 7. stosowanie profesjonalnego programu antywirusowego. 
 • 7

Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik posiada w szczególności prawo do:
 2. informacji o celach, środkach i zakresie przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą,  
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania danych osobowych; 
 5. usunięcia danych osobowych; 
 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Operatora: aneta@santosza-masaze.pl;
 8. przeniesienia danych osobowych; 
 9. informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych; 
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 11. W razie naruszenia przez Operatora przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Przekazywanie danych osobowych 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane stronom trzecim i przetwarzane przez nie zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym. W szczególności mogą być one przekazywane, jeśli: 
 2. jest to niezbędne dla wykonania umowy, której stronami są Użytkownik oraz Santosza-Masaże Aneta Kochel, lub jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy; 
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych, państw trzecich, ani podmiotów, o których mowa paragrafie następnym.  

Istotne techniki marketingowe

 1. Do istotnych technik marketingowych stosowanych przez Operatora należą:
 2. analiza statystyczna ruchu w Serwisie przy zastosowaniu narzędzi Google Analytics udostępnianych przez Google LLC z siedzibą w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; 
 3. piksel Facebooka, udostępniany przez Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Menlo Park, 1601 Willow Road, CA 94025, Stany Zjednoczone. 
 4. techniki re-marketingowe pozwalające na dopasowaniu przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika w Serwisie. 
 5. Wskazane techniki bazują na wykorzystywaniu ciasteczek zapisywanych w urządzeniach końcowych Użytkowników. 
 6. Piksel Facebooka jest krótkim fragmentem kodu umieszczonym w Serwisie, który instaluje pliki cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników w celu pozyskiwania i gromadzenia danych Użytkowników umożliwiających mierzenie konwersji, optymalizację reklam, tworzenie niestandardowych grup odbiorców i prowadzenie kampanii re-marketingowych. 
 7. Operator nie przekazuje do operatorów Google Analytics, Facebooka ani innych podmiotów trzecich, w szczególności do operatorów reklam, żadnych danych osobowych dotyczących Użytkowników. Do operatorów zewnętrznych przekazywane są tylko i wyłącznie zanonimizowane informacje. 
 8. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia personalizacji reklam udostępnianego pod adresem URL: https://www.google.com/ads/preferences/.
 • 10

Informacja o plikach cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez: 
 2. Serwis, 
 3. podmioty trzecie współpracujące z Operatorem, w szczególności podmioty określone w §9 pkt 1. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
 5. utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, 
 6. realizacji celów określonych w §4 pkt 2. 
 7. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.  
 8. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: 
 9. sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania przeznaczonego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej);  
 10. stałe – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 11. Użytkownicy mogą swobodnie modyfikować ustawienia plików cookies w przeglądarkach internetowych. W szczególności możliwe jest usunięcie plików cookies oraz ich automatyczne blokowanie. Przedmiotowe oprogramowania zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w dokumentacji oraz centrum pomocy oprogramowania (W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: EdgeInternet ExplorerChromeSafariFirefoxOpera. Urządzenia mobilne: AndroidSafari (iOS)Windows Phone.)
 12. Ograniczenia wykorzystywania plików cookies mogą wpływać negatywnie na funkcjonalność Serwisu. W szczególności wyłączenie w oprogramowaniu obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa oraz utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 
 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. 
 2. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem jej udostępnienia w Serwisie.